Async Await trong .NET

“`

var user = await _repo.GetUserById(1);

hùng test

“`

 

 

2 thoughts on “Async Await trong .NET”

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top